Tjänster och utbildningar

 • Fastställande av nu-läget (GAP-analys) Kan anpassas mot någon av standarderna i ISO 3834-serien, EN 1090 eller EN 15085 och tar max en dag i anspråk, vilken avslutas med en genomgång av resultatet. Detta är ingen revision  i  den bemärkelsen att bara brister och avvikelser behandlas, utan här lyfts möjligheter till förbättringar och alternativa lösningar fram till fri diskussion. Målet är att ni skall få en klar bild av läget och det arbete som återstår samt att påvisa olika alternativa lösningar och möjligheter!
 • Upprättande av verksamhetsbeskrivning, styrande rutiner och dokument Finns det en dokumenterad verksamhetsbeskrivning och rutiner, kan vi utgå dessa. Ni kan även få en struktur av mig som vi utgår ifrån och kompletterar utifrån er verksamhet.  Vi kan lägga upp det så att jag skriver dokumentationen och stämmer av med Er eller att ni skriver och vi stämmer av gemensamt eller en mix av båda delar - Helt enkelt det upplägg som passar Er bäst!
 • Utbildnings- och informationsinsatser Information är viktigt i alla led och är något som "bäddar" för ett lyckat införande av ett kvalitetssystem. Jag kan erbjuda er utbildning kring ISO 3834 utifrån eget kursmaterial eller Skräddarsydda utbildningar riktade till olika personalkategorier kan erbjudas till exv. inköpare, konstruktörer, svetsare etc.  Här finns ett omfattande material och samlad erfarenhet från en mängd olika svetsande verksamheter. Omfattning och djup enligt Era önskemål !
 • Utbildning: Utveckla kvalitet och effektivitet  inom ramen för ISO 3834 – En utbildning tillsammans med Kemppi! Detta är en återkommande utbildning som genomförs på olika platser i Sverige. 
 • Visuell svetskontroll Ett krav i ISO 3834 (EN 1090, EN 15085) är att företaget skall kunna verifiera kunskap i att visuellt kontrollera svetsförband. Här finns ett utbildningskoncept med teori sammankopplat med praktiska övningar som genomförts vid ett stort antal industriföretag.
 • Svetsarprövning i egen regi Svetsarprövning kan många gånger utföras i egen regi, förutsatt att det ej står i konflikt med regelverk eller kundkrav. Jag kan bistå er med utbildning work-shop form på plast hos er. 
 • Löpande revisionsinsatser Interna revisioner är viktigt, men att i bland ta hjälp av någon utomstående kan vara av stort värde och ge nya infallsvinklar och uppslag till förbättringar !
 • Konstruera för svetsning  I denna fas skapas förutsättningarna för såväl produktion som kvalitet. Viktiga delar är materialval, fogutformning, åtkomlighet, entydiga svetsbeteckningar och "rätt kvalitetsnivå".  Utbildningen vänder sig till konstruktörer som vill utöka sitt kunnande inom detta område.
 • Kvalificering & utarbetande av svetsprocedurer  Standarden ISO 15614 gås igenom i detalj och möjligheter och begränsningar med övriga standardiserade kvalificeringsalternativ lyfts fram. Standarden för beräkning av förhöjd arbetstemperatur (EN 1011-2) gås igenom. Avslutningsvis tittar vi på arbetsgång och viktiga aspekter att beakta vid utarbetande av WPSer.
 • Arbetskunskap för svetsare  utbildningen riktar sig till svetsare som har att jobba utifrån svetsadtablad (WPSer). Grundläggande förståelse är viktig för både motivation och rätt utförande. Kunskap ges om alla uppgifter i WPS, begreppet sträckenergi och dess inverkan på struktur och materialegenskaper. Vidare behandlas de material som tillämpas i produktionen och vilka hänsyn som är väsentliga. Även upplägget för svetsarprövning och giltighetsområden gås igenom - som svetsare är det viktigt att veta vad man får  och inte får svetsa !
 • Skräddarsydda utbildningar

  Detta är något av en specialitet för mig. Hör gärna av er och låt oss diskutera era utbildningsbehov. Jag sätter gärna och kostnadsfritt ihop ett ett skräddarsytt utbildningsupplägg samt en offert till er !
 • Exempel 13
 • Exempel 14
 • Exempel 15
 • Exempel 16
 • Exempel 17
 • Exempel 18
 • Exempel 19
 • Exempel 20
 • Exempel 21
 • Exempel 22

Vill du veta mer? Kontaka oss på: 0705-37 10 71
eller besök hemsidan

Kontakta oss

Mer information?

Besök vår hemsida